Emergency Numbers of Syangja (आपतकालीन नम्बरहरु)

विद्धुत कार्यालय स्याङ्जा, पु.ब.न.पा. ३, स्याङ्जा: 063420377

जिल्ला अस्पताल स्याङ्जा, पु.ब.न.पा. ३, स्याङ्जा: 063420239

दुर संचार कार्यालय स्याङ्जा, पु.ब.न.पा. १, स्याङ्जा: 063420244

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, पु.ब.न.पा. १, स्याङ्जा: 063420399

मालपोत कार्यालय स्याङ्जा, पु.ब.न.पा. १, स्याङ्जा: 063420131

जिल्ला अदालत, पु.ब.न.पा. १, स्याङ्जा: 063420255

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, पु.ब.न.पा. १, स्याङ्जा: 063420140

जिल्ला वन कार्यालय, स्याङ्जा: 063420135

जिल्ला समन्वय समिति स्याङ्जा, पु.ब.न.पा. १, स्याङ्जा: 063420144

जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जा, पु.ब.न.पा. १, स्याङ्जा: 063420133

District Police Office, Syangja: 063-420199

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *