कविता : सोईङ् लाफाको

सोईङ् लाफाको

कुडिक मिस्मो मुके सँधै,
पट्ट लाफाको सोईङ् ।
पुरानो ह‍ार डास्के छान्मो,
नयाँ हारे घोईङ् ।।

डासिङ् अब पुरानो छोयो,
बेरेसिङ् नयाँ छोयो ।
सँधै हिके राप्के याके,
सिटिङ् मिक्डी मोयो ।।

रिक्के छान्च पट्ट लाफाकोई,
नयाँ रिक्मा रिकिङ् ।
पुरानो रिलिङ् सँधै हिके,
नयाँ झ्याउर्या छिकिङ् ।।

कानूङ बाज्यूकुङ् ढुट् डेमो,
हान तमाखु मागईङ् ।
छामो मुचके ठामाङ् आलिङ्,
लामा बुरुक्मो माडईङ् ।।

फोकुङ् आर्भा सेच डेमो,
माछान्ने लिंके स्याके ।
टिखारिस्च छेस्कै माहाले काने,
लहो हुटे पस्ले ज्याके ।।

नाङ्ग्या रोशो हियो पहिरन,
कानुङ् पहिरन सेच ।
गुन्या चोला ड पटुका भाङ्ग्रा,
बिल्नि मोय डेच ।।

ल है… लाफाको..

खोक्रा घार डासिङ् अब,
नयाँ घार खासिङ् ।
खोल्या ज्याम मुच मोइके,
अब गानछो कासिङ् ।।

मिजा रेट्नाङ् मिमा रेट्ले,
कोह्वाङ् लामो गेट्ले ।
मिमौ मिक्डी झाल्के माहेइङ्,
मिक्डिए कान्के फेट्ले ।।

✍️ नवल थापा
बिरुवा गा‍ पा–५, स्याङ्जा
हाल बिरुवा बजार, स्याङ्जा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *