कविता : मगर ढुट्

मगर ढुट्

पट्टकै कान्के मगर डेले, मगरढुट ङाक्के कारा खेले,
कानुङ् ढुट् ङाक्नाङ् कान्को, लहके मार्च सेले ।

अरु जातको मेनो ढुट्के, माराङ्, माराङ् ङाक्ले,
काराङ्च भर्मी छान्के डेमो, कानुङ् ढुट्के म्याक्ले ।

पाहाका कान्के कानुङ् मोय, मगर ढुट् ङाक्के,
कान्कोइ डेले कानुङ् मिजाके, मगर ढुट् पस्ले डास्के ।

कुट जाट्मो चिन्डिके काने, कानुङ् मगर लाफा देमो,
पट्टकै कानुङ् पहिरन बिल्ले, पहिरन सेह्च सेमो ।

मेनो ढुट्के जिवाटाक्के देमो, पट्टकै गुमष्ठा जाट्के छान्च,
कानुङ् मगरको हिके आउला, फाेकुङ् गुमष्ठाङ् आन्के छान्च ।

लौन लाफाको काने अब, कानुङ् लाङ्घा खा‍सिङ्,
काट्न लामाङ् होइङ् अब, फोकुङ् रोशके डासिङ् ।

ओस्नी लाफाको..
फोकुङ् ढुटाङ् आन्के छान्नाङ्, कानुङ् ढुट् डास्के छान्नाङ्,
कानुङ् मोई राप्लेकी ?
फोकुङ् इमो ठोरको राम्हो‌ं, कानुङ् ठोरके पामो ह्वामो,
मिहु जुरुक्चै डाप्लेकी ? मिहु जुरुक्चै डाप्लेकी ??

✍️ नवल थापा
बिरुवा गा‍ पा–५, स्याङ्जा
हाल बिरुवा बजार, स्याङ्जा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *